Pisma już ruszyły

Pisma już ruszyły

Dot. protestu dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi krajowej DK87”

W związku z trwającymi obecnie konsultacjami społecznymi dotyczącymi opracowania dokumentacji projektowej w fazie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla zadania pn „Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi krajowej DK87”, którego Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, wnosimy sprzeciw dla realizacji tej inwestycji.

Uzasadnienie: 

Planowana do realizacji obwodnica zgodnie z opisem projektu obejmuje odcinek o długości około 2,5 km               w tym budowę m.in. wiaduktu nad linią kolejową LK96 o tunelu w zależności od wariantu  pod górą Kicarz lub górą Węgielnik oraz estakady nad rzeką Poprad. Na stronie internetowej https://www.gov.pl/ Ministerstwo Infrastruktury informuje, iż podstawowym celem budowy obwodnicy Piwnicznej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze numer 87 w kierunku granicy ze Słowacją. W tym miejscu należy wskazać na dwa fakty po pierwsze jest to bardzo duża i kosztowna inwestycja, a ruch tranzytowy związany z przejściem granicznym Piwniczna – Mniszek nad Popradem jest znikomy. W związku z powyższym:

 1. Budowa nowej obwodnicy otworzy drogę dla dużego ruchu tranzytowego ze Słowacji i w kierunku Słowacji oraz ruchu TIR-ów z pozostałych miejscowości w Dolinie Popradu przede wszystkim,                 z gm. Muszyna oraz gm. Krynica Zdrój. 
 2.  Wzmożony ruch TIR-ów odbywał się będzie nie tylko obwodnicą Piwnicznej ale również pozostałą częścią doliny rzeki Poprad od Muszyny przez Rytro, Barcice aż do Starego Sącza.

Nadmieniamy, że planowana obwodnica przebiegać będzie przez:

 • obszar uzdrowiska Piwniczna- Zdrój,  objęty ochroną uzdrowiskową (w większości przez strefę A i B a także C uzdrowiska)
 • obszar najwyższej ochrony głównego zbiornika wód podziemnych GZWP438 warstw Magura (Nowy Sącz) dla współwystępowania wód słodkich i mineralnych, 
 • obszar Popradzkiego Parku Krajobrazowego, stanowiący ważna formę ochrony przyrody,
 • obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH 120019,

Dodatkowo, oddziaływania związane z jej realizacją będą negatywnie wpływać na przyrodę Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (wieś Młodów, Rytro, Barcice) oraz znajdujące się w dolinie rzeki Poprad korytarze ekologiczne – w tym Korytarz Karpacki o znaczeniu międzynarodowym.

Skutki:

 1. Zagrożenie utraty przez Piwniczną Zdrój statutu uzdrowiska.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych . (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1056 z późn. zm.)  jeżeli ustały warunki uzasadniające nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, minister właściwy do spraw zdrowia występuje do gminy o podjęcie działań koniecznych w celu przywrócenia tych warunków. Jeżeli gmina w terminie 5 lat nie przywróci warunków, o których mowa powyżej, Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia, pozbawia dany obszar takiego statusu. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że zasoby wód leczniczych w dolinie Popradu stanowią 30% takich zasobów w skali kraju. I właśnie ten obszar stanowi podstawową bazę dla lecznictwa uzdrowiskowego. Dlatego wprowadzenie uciążliwego ruchu ciężkich samochodów (tirów) jest niszczącą ingerencją, która może naruszyć ustawowe wymogi dla lecznictwa uzdrowiskowego i wypoczynku. Niestety nie da się przenieść zasobów wód leczniczych w inny region Polski. 

 1. Realizacja inwestycji spowoduje złamanie zakazów wymienionych w powyższej ustawie obowiązujących w strefach ochrony uzdrowiskowej w tym przede wszystkim zakazów cyt.:
 • w strefie ochrony uzdrowiskowej A zakazu wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych, zakazu prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę istniejących stosunków wodnych czy też prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu. Należy zaznaczyć, że lasy w uzdrowiskach są lasami ochronnymi. 
 • w strefie ochrony uzdrowiskowej B i C zakazu wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i wyrębu określonego w planie urządzenia lasu,  zakazu prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę istniejących stosunków wodnych oraz prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu.
 1. Planowane przedsięwzięcie może spowodować zmianę bądź też utratę właściwości uzasadniających nadanie Piwnicznej statutu uzdrowiska tym przede wszystkim w zakresie  posiadania:
 •  złóż naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w omawianej  ustawie; 
 •  klimatu o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w omawianej ustawie; 
 1. Inwestycja spowoduje zagrożenie likwidacji zakładu lecznictwa uzdrowiskowego NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe  „LIMBA” z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo planowanej inwestycji  drogowej jak również zagrożenie likwidacji ośrodków wypoczynkowych z częścią leczniczą, znajdujących się w sąsiedztwie obwodnicy,
 2. Planowana inwestycja spowoduje zwiększenie ruchu pojazdów w tym transportu ciężkiego                       co naruszy również zasady ochrony i wymogi określone w przepisach o ochronie środowiska                    w szczególności w zakresie naruszenia norm hałasu i zanieczyszczeń. 
 1. Negatywne oddziaływanie na przyrodę Popradzkiego Parku Krajobrazowego. 

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne                            i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Piwniczna Zdrój znajduje się w samym sercu Popradzkiego Parku Krajobrazowego utworzonego w celu ochrony wartości przyrodniczych, historycznych kulturowych                     i krajobrazowych tego terenu. Proponowane rozwiązanie drogowe stoi  w sprzeczności z celami ochrony określonymi w uchwale NR XLII/640/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 roku w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego  takimi jak: 

 • zachowania i przywracanie do stanu naturalnego unikalnego środowiska Doliny Popradu,
 • zachowania cennych gatunków roślin i zwierząt,
 • zachowania korytarzy ekologicznych, 
 • zachowania tradycyjnych i wzorowanych na tradycyjnych rozwiązań architektonicznych na terenie Parku oraz tradycyjnych form kultury przełomowych dolin rzek i potoków, 
 • zachowania ciągów widokowych i szczytów o charakterze widokowym, 
 • zachowania naturalnego charakteru źródeł i cieków wodnych.

Unikalne zasoby przyrodnicze Doliny Popradu, cenne gatunki roślin zwierząt oraz ich siedliska, korytarze ekologiczne, ciągi widokowe zostaną bezpowrotnie utracone w wyniku planowanej inwestycji. 

Skala, forma i architektura obiektu obwodnicy jest bardzo agresywna w krajobrazie, burzy chroniony historyczny układ urbanistyczny miasta królewskiego Piwniczna, założonego na planie magdeburskim.  

 1. Negatywne oddziaływanie na przyrodę Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz                     o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych            z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. 

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu (POCHK) graniczy bezpośrednio z Popradzkim Parkiem Krajobrazowym i swoim terenem obejmuje m.in. miejscowości takie jak Młodów, Rytro i Barcice które w wyniku planowanej inwestycji zostaną narażone na negatywne oddziaływania związane głównie ze wzmożonym ruchem pojazdów w tym głównie  transportu ciężkiego. W tych miejscowościach PMOCHK pokrywa się również z otuliną Popradzkiego Parku Krajobrazowego stanowiącą strefę ochronną Popradzkiego Parku Krajobrazowego zabezpieczającą park przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Na Obszarze Chronionego Krajobrazu uchwała Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wprowadza szereg ustaleń dotyczące czynnej ochrony ekosystemów, w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększania różnorodności biologicznej. Przedmiotowa inwestycja narusza powyższe ustalenia w szczególności dotyczące zachowania i odtwarzania korytarzy ekologicznych, które to przecinają istniejącą drogę krajową DK 87 powodując tym samym negatywny wpływ na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. Ponadto korytarze te wykorzystywane są przez zwierzęta migrujące w obrębie Obszaru Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH 120019 powodując tym samym zagrożenie dla integralności tego Obszaru.

 1. Naruszenie  Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (EKK) ratyfikowanej przez Polskę 27 września 2004 r., traktującej krajobraz jako ważny element życia ludzi zamieszkujących wszędzie: w miastach                 i na wsiach, na obszarach zdegradowanych, pospolitych, jak również na obszarach odznaczających się wyjątkowym pięknem – dlatego swoim zasięgiem obejmuje całe terytorium Polski. 

Zgodnie z EKK krajobraz m.in. przyczynia się do tworzenia kultur lokalnych oraz jest on podstawowym komponentem europejskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, przyczyniając się do dobrobytu ludzi i konsolidacji europejskiej tożsamości; krajobraz jest kluczowym elementem dobrobytu całości społeczeństwa i jednostek oraz jego ochrona, a także gospodarka i planowanie niesie w sobie prawa  i obowiązki dla każdego człowieka.

Planowana inwestycja niszczy w sposób znaczący krajobraz przełomu rzeki Poprad, a jej projekt nie uwzględnia potrzeb lokalnej społeczności i dziedzictwo kulturowe Górali Nadpopradzkich (Czarnych Górali) oraz tożsamość królewskiego miasta Piwniczna-Zdrój, utrwalaną od momentu jego założenia w 1348 r., a związaną z wąską, przełomową doliną rzeki Poprad.

 1. Znacząco negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH 120019.

Analizując oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Ostoja Popradzka nie można ograniczyć się jedynie do terenu realizacji inwestycji, a więc samej obwodnicy z uwagi na to, że oddziaływania na ten obszar związane będą głównie ze zwiększonym ruchem pojazdów w całej Dolinie Popradu. Będą to przede wszystkim oddziaływanie powodujące przerwanie istniejących korytarzy ekologicznych w tym Korytarza Karpackiego najważniejszego na południu  leśnego  transgranicznego korytarza przebiegającego przez Bieszczady, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Pieniny aż do Tatr. Na całej swojej długości łączy się z częściami Karpat leżącymi po stronie ukraińskiej i słowackiej zapewniając integralność i spójność obszarów Natura 2000 w całej Europie. Korytarz ten umożliwia migrację dużych ssaków drapieżnych w tym wilka, rysia i  niedźwiedzia, które są gatunkami priorytetowymi dla Wspólnoty. Gatunki priorytetowe czyli takie, za które Europa ponosi szczególną odpowiedzialność z uwagi na fakt, iż większość naturalnego zasięgu ich występowania pozostaje w granicach administracyjnych Unii Europejskiej. Ta kategoria przedmiotów ochrony jest w sposób szczególny brana pod uwagę na etapie wyznaczania obszarów Natura 2000 (każdy obszar istotny dla siedliska lub gatunku priorytetowego powinien bezwzględnie zostać wyznaczony), a także w czasie oceniania ewentualnego zezwolenia na realizację działań negatywnie wpływających na cele ochrony na takim obszarze.

Dolina Popradu jest jednym z najważniejszych terenów dla migracji zwierząt z uwagi na niski stopień zurbanizowania tego terenu, a tym samym istniejące połączenia drogowe wykorzystywane są w większości przez lokalnych mieszkańców i przedsiębiorców. Realizacja przedmiotowej inwestycji rzutować więc będzie na przyrodę nie tylko Polski ale całej Unii Europejskiej, ograniczając migrację zwierząt a tym samym wymianę puli genowej zwierząt, prowadząc do ich wyginięcia w tej części Europy.

Zgodnie z art. 33. 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zabrania się,                              z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

 1. pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,
 2. wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 
 3. pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

Art. 34 ust. 1 ww. ustawy mówi, iż jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym – wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich – dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. 

Dodatkowo zaznaczamy, że z uwagi na to, iż negatywne oddziaływania drogi i obwodnicy (powstałych w wyniku realizacji planowanej inwestycji) będą dotyczyć gatunków priorytetowych zezwolenie na budowę obwodnicy Piwnicznej może być udzielone zgodnie z zapisami art.34 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody jedynie w celu:

 • ochrony zdrowia i życia ludzi,
 • zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego,
 • uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego,
 • wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.

Warto w tym miejscu nadmienić, że inwestycja nie spełnia żadnego z powyższych kryteriów zezwalających na jej budowę. 

 1. Istniejące rozwiązania alternatywne dla ruchu tranzytowego oraz TIR-ów w rejonie Doliny Popradu. 

Takim rozwiązaniem jest pierwotna wersja, planowana od kilkudziesięciu lat (co najmniej od 30.)                 z Nowego Sącz przez gminy: Nawojowa, Łabowa i Krynica i uwzględniona zarówno w planie województwa małopolskiego (przed jego zmianą w 2018r.) jak również w aktach planistycznych w tym prawa miejscowego wymienionych Gmin. 

Trasa przebiegu drogi krajowej ruchu przyspieszonego na Słowację (przejście graniczne                            w Muszynce) jest wskazana w obecnie obowiązujących dokumentach:

 1. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Nawojowa Nr XIV/88/99 z dnia 16 grudnia 1999r,
 2. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Nawojowa Nr XVI/79/03 z dnia 30.10.2003r. (Dz. Urzęd. Wojew. Małopolskiego                    z 2004r. Nr 12 poz. 159 ze zm.),
 3. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Łabowa Nr XXXII/179/97 z dnia 15.12.1997r.,
 4. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Łabowa Nr XXV/166/2004 z dnia 30.12.2004. (Dz. Urzęd. Wojew. Małopolskiego z 2005r. Nr 100 poz. 675 ze zm.),
 5. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Uzdrowiskowej Krynica, uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/254/97 z dnia 28.08.1997r.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.200r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) Studium określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Z kolei w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, stanowiącego prawo miejscowe, ustala się przeznaczenie terenów w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określa się sposoby ich zagospodarowania i zabudowy.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa ustalono tereny przebiegu drogi krajowej klasy GP o szerokości w liniach rozgraniczających 40 m. i oznaczono symbolem „4.1.KK-GP”; przewidziano również obejście wsi Nawojowa.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa ustalono trasę przebiegu drogi krajowej klasy GP o szerokości w liniach rozgraniczających 50 m. i oznaczono symbolem „KDk”.

Z kolei w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uzdrowiskowej Krynica wskazana jest rezerwa terenu dla realizacji drogi krajowej ruchu przyspieszonego na Słowację przez Mochnaczkę Wyżną, Mochnaczkę Niżną, Tylicz i Muszynkę. Szerokość pasa zarezerwowanego pod tą inwestycję wynosi 40 m. Trasa wyznaczona jest poza zabudową w tych miejscowościach i oddalona jest od centrów zabudowy od 300 do 800 m.  

Nadto obszary po których wyznaczona jest ta droga nie są obszarami uzdrowiskowymi a tereny trasy drogi nie mają zbyt trudnego ukształtowania terenu – zatem inwestycja z pewnością byłaby tu mniej kosztowna                i nie naruszałaby zasad ochronnych uzdrowisk w dolinie Popradu.

W świetle powyższego niezrozumiała jest zarówno pod względem prawnym, przestrzennym, urbanistycznym jak i ekonomicznym zmiana lokalizacji drogi o znaczeniu międzynarodowym z obszarów o przesądzeniach inwestycyjnych w obowiązującym prawie miejscowym tych gmin – na tereny w Dolinie Popradu, które nie są wskazane w dokumentach planistycznych i dodatkowo objęte są ochroną uzdrowiskową. 

W odniesieniu do transportu towarów w dolinie Popradu uważamy za najlepsze rozwiązanie powrót do transportu kolejowego i wykorzystanie potencjału linii kolejowej Tarnów – Nowy Sącz – Muszyna – Słowacja z przejściem granicznym w Leluchowie (gmina Muszyna).

 1. Zmarnowanie publicznych pieniędzy.

Z  ekonomicznego punktu widzenia realizacja powyżej inwestycji jest bezzasadna. Budowa tuneli                         w terenach osuwiskowych, wiaduktu nad linią kolejową LK96 oraz estakady nad rzeką Poprad pochłonie olbrzymie środki finansowe aby nieliczne samochody ciężarowe omijały centrum miasta.

  Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej GDDKiA  Średni Dobowy Ruch Roczny (SDRR) na drodze krajowej nr 87 na odcinku PIWNICZNA ZDRÓJ-GRANICA PAŃSTWA  wynosi 948 pojazdów na dobę w tym 196 lekkich samochodów ciężarowych i 22 samochody ciężarowe.

 1. Zagrożenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

Ze względu na zwiększenie ruchu pogorszy się bezpieczeństwo mieszkańców, planowana inwestycja zagraża bezpieczeństwu uczniów zmierzających do szkoły z uwagi na jej realizację w rejonie szkoły Podstawowej Nr 1, ponadto przecina zrealizowane już  ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo widokowe co stanowi zagrożenie dla ich uczestników.

 1. Zmniejszenie wartości nieruchomości zwłaszcza położonych w pobliżu trasy drogi krajowej,

W wyniku budowy obwodnicy zostaną przecięte dotychczasowe szlaki komunikacji mieszkańców – takie jak dojazd do szkoły, sklepu, cmentarza, pól uprawnych czy też do miejsc pracy.

Oddziaływanie obwodnicy i drogi krajowej z ruchem ciężkich pojazdów będzie bardzo uciążliwe – wywoła ponadnormatywne poziomy hałasu, zanieczyszczenie spalinami, zapylenie. Nieruchomości stracą na wartości zwłaszcza położone w sąsiedztwie obwodnicy. Mieszkańcy będą się stąd wyprowadzać a kuracjusze przestaną przyjeżdżać. 

 1. Zniszczenie potencjału turystyczno-wypoczynkowego Piwnicznej, Rytra i Barcic –

 Piwniczna to przede wszystkim miejscowość turystyczna a turystyka to jedna z głównych dziedzin gospodarczych tego regionu. Realizacja planowanej obwodnicy to zniszczenie potencjału turystycznego miasta poprzez:

 • zwiększenie ruchu ciężkiego przez Dolinę Popradu,
 • realizację estakad i wiaduktów w terenach o unikalnych walorach widokowych, nadających charakter tej miejscowości również naprzeciw istniejących obiektów wypoczynkowych, hotelowych, Pijalni Wód Mineralnych, parków zdrojowych, w miejscach atrakcyjnych turystycznie ingerując tym samym w zrealizowane dotychczas inwestycje ukierunkowane na rozwój turystyki (park Węgielnik, Park Zdrojowy, Hotel Piwniczna, kompleks Stacji Narciarskiej Kicarz, Kompleks Rekracyjno-Rowerowy Nakło itp.)
 • zagrożenie zamknięciem ośrodków wypoczynkowych i innych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego,
 • turyści odwiedzający Piwniczną przybywają tutaj  głównie ze względu na uzdrowisko, krajobraz             i przyrodę a wszystkie te trzy aspekty wyboru Piwnicznej jako miejsca wypoczynku ulegną nieodwracalnej degradacji

Rytro i Barcice to miejscowości narażone na oddziaływania związane ze zwiększonym ruchem pojazdów powstałym po wybudowaniu obwodnicy Piwnicznej. Nie posiadają one obwodnic, a droga krajowa przechodzi bezpośrednio przez ich centra. Realizacja inwestycji spowoduje iż ciężki ruch transportowy spowoduje obniżenie atrakcyjności tych miejscowości poprzez zwiększony hałas, zanieczyszczenie, wyłączenie ciągów pieszych wzdłuż drogi krajowej jako miejsc turystycznych w tym przede wszystkim miejsc bazowych do wyjścia w góry. Turyści docierający do tych miejscowości z uwagi na wzmożony ruch niechętnie wybiorą je jako miejsca na odpoczynek.  Stanowić to będzie zagrożenie zamknięciem ośrodków wypoczynkowych i innych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego na który miejscowości te stawiają od lat. 

Podobne zdanie do naszego na temat najlepszego miejsca dla przejścia towarowego mają uznani sądeccy samorządowcy: 

(…)W rozmowach zarówno z przewoźnikami, jak też z przedstawicielami Zarządu Województwa Małopolskiego, do którego należy polityka regionalna, wskazywano, że rozwiązaniem najmniej uciążliwym dla środowiska i stosunkowo łatwym do wprowadzenia na stronie polskiej byłoby udostępnienie dla ruchu ciężarowego przejścia granicznego Muszynka – Kurov – informuje Marek Pławiak(…).

(…)Do przejścia granicznego Muszynka – Kurov prowadzi droga krajowa nr 75 Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka. Problemem jest dojazd od strony słowackiej, gdzie do przejścia prowadzą drogi kategorii III, czyli odpowiadające kategorii naszych dróg wojewódzkich. Na długości około 7,5 km wymagają co najmniej przebudowy i wzmocnienia. – Konieczne byłoby uzgodnienie stanowisk właściwych ministrów Polski i Słowacji o zwiększeniu dostępności tego przejścia i w ślad za tym pomoc rządu Słowacji dla ich samorządów, pozwalająca sfinansować te prace – podkreśla Marek Pławiak.(…)

(…)– Ale jeśli myślimy o docelowym przejściu towarowym, to może ono być tylko w tym miejscu, gdzie jego uruchomienie jest możliwe – podkreśla burmistrz Golba i dodaje, że powinno ono być w Muszynce. Tam bowiem można prowadzić ruch kierując go od rozjazdu zlokalizowanego kilka kilometrów przed Krynicą, co umożliwia ominięcie tego uzdrowiska i bezpośrednie wyprowadzenie transportu na Słowację. – I tak to było zawsze planowane. Nie wiem jakie są przyczyny wstrzymania tych planów czy też odstąpienia od tych uzgodnień, tym bardziej, że po stronie słowackiej stan techniczny drogi jest lepszy niż w mojej gminie – podsumowuje Jan Golba.(…)

W naszej ocenie realizacja obwodnicy Piwnicznej Zdrój i wprowadzenie ciężkiego transportu  doliną Popradu zniszczy uzdrowisko Piwniczna oraz pozostałe uzdrowiska w tej Dolinie. Zniszczy też nieodwracalnie przyrodę objętą formami ochrony przyrody. Realizacja tej inwestycji jest absolutnie nieuzasadniona. Trwające obecnie prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) po analizie i uwzględnieniu niniejszych uwag mogą wykazać jedynie bezzasadność jej realizacji z punktu ekonomiczno-środowiskowego.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stworzonej przez GDDKiA na potrzeby przedmiotowej inwestycji stronie internetowej https://obwodnicapiwnicznej.pl/ przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię                   i nazwisko, adres – uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, uwzględnione.

Kierując się dobrem zarówno mieszkańców Doliny Poprady jak i środowiska przyrodniczego i kulturowego, zwracamy się z prośbą o dokonanie analizy celowości realizacji tej inwestycji oraz spowodowanie zmiany decyzji w sprawie realizacji przedmiotowej inwestycji z powróceniem do pierwotnej, udokumentowanej wersji poprowadzenia tej trasy na przejście graniczne w Muszynce. Uprzejmie prosimy o poinformowanie nas pisemnie o zajętym stanowisku w tej sprawie wraz z uzasadnieniem.

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

Społeczny Komitet Gminy Piwniczna

ul. Ogrodowa 2

33-350 Piwniczna-Zdrój

kontakt@naszapiwniczna.pl

Z poważaniem 

Otrzymują:

 1. Adresat
 2. Ministerstwo Infrastruktury
 3. Ministerstwo Zdrowia
 4. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
 5. Wilk –Stowarzyszenie dla Natury
 6. Fundacja Greenpeace Polska
 7. Fundacja Nasza Ziemia
 8. Fundacja WWF
 9. Fundacja Greenmind
 10. Liga Ochrony Przyrody
 11. Towarzystwo Przyrodnicze Bocian,
 12. a/a

Do wiadomości:

 1. Konsorcjum firm MPRB Sp. z o.o. oraz MP-MOSTY Sp. z o.o., 

30-703 Kraków, ul. Dekerta 18

Uwaga! Kolejne spotkanie!

Uwaga! Kolejne spotkanie!

Kolejne spotkanie dotyczące ratowania Piwnicznej Zdrój i Doliny Popradu przed TIRAMI już w ten piątek o godz. 18,00 w Domu Kultury w Piwnicznej Zdrój. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Piwniczna Zdrój i innych których temat bezpośrednio dotyczy. #Rytro , #Barcice , #Żegiestów Bardzo prosimy aby na to spotkanie przynosić już listy z podpisami .

To nie koniec zbierania podpisów, będziemy nadal walczyć wszelkimi środkami aby ochronić Dolinę Popradu od degradacji przez TIRY

Co mają do powiedzenia inni?

Co mają do powiedzenia inni?

Co mają do powiedzenia inni o przejściach granicznych w Piwnicznej-Minsek i Muszynce-Kurov?

(…)Rozwiązaniem stosunkowo łatwym do wprowadzenia na stronie polskiej byłoby udostępnienie dla ruchu ciężarowego przejścia granicznego Muszynka – Kurov – informuje portal RynekInfrastruktury.pl Marek Pławiak, starosta nowosądecki.(…)

(…)Na przejściu granicznym Piwniczna – Miniszek dopuszczony jest tylko ruch samochodów osobowych i turystycznych autokarów. Mimo dostosowania nośności mostu do przenoszenia ciężkiego ruchu w tym miejscu obowiązuje ograniczenie przejazdu dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 7,5 tony. 
– Wynika to ze stanowiska strony słowackiej, która jako powód wskazuje przebieg drogi przez czynne osuwiska w rejonie Mniszka nad Popradem.
 (…)

 (…)Należy przewidywać, że może wystąpić nacisk przewoźników także z innych obszarów regionu o objęciu ich wyłączeniem z przestrzegania ograniczeń tonażu na przejściu Leluchów – Cirć, co może skłonić władze Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do wycofania się z wprowadzonych doraźnie rozwiązań – zastrzega starosta nowosądecki. 
W tym przypadku obawy budzi to, że całkowite udostępnienie przejścia dla ruchu samochodów ciężarowych spowoduje wzrost emisji (głównie hałasu i zanieczyszczeń), które doprowadzą do utraty przez Muszynę statusu uzdrowiska.

W rozmowach zarówno z przewoźnikami, jak też z przedstawicielami Zarządu Województwa Małopolskiego, do którego należy polityka regionalna, wskazywano, że rozwiązaniem najmniej uciążliwym dla środowiska i stosunkowo łatwym do wprowadzenia na stronie polskiej byłoby udostępnienie dla ruchu ciężarowego przejścia granicznego Muszynka – Kurov – informuje Marek Pławiak.

Do przejścia granicznego Muszynka – Kurov prowadzi droga krajowa nr 75 Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka. Problemem jest dojazd od strony słowackiej, gdzie do przejścia prowadzą drogi kategorii III, czyli odpowiadające kategorii naszych dróg wojewódzkich. Na długości około 7,5 km wymagają co najmniej przebudowy i wzmocnienia. – Konieczne byłoby uzgodnienie stanowisk właściwych ministrów Polski i Słowacji o zwiększeniu dostępności tego przejścia i w ślad za tym pomoc rządu Słowacji dla ich samorządów, pozwalająca sfinansować te prace – podkreśla Marek Pławiak.(…)

Źródło: https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/sadecczyzna-szuka-rozwiazania-problemu-przejscia-dla-tirow-na-slowacje-55956.html

Władze Muszyny wyraziły warunkową zgodę na czasowe dopuszczenie przez przejście graniczne w Piwnicznej przejazdu dla samochodów ciężarowych, należących do przewoźników zarejestrowanych na terenie jej gminy i sąsiednich. Test, trwający miesiąc, miał sprawdzić, przed podjęciem ostatecznej decyzji, w jakim stopniu wzrośnie natężenie ruchu na drogach prowadzących do przejścia. – Test spalił na panewce zanim ruszył – informuje Jan Golba, burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 

Informacja o dopuszczeniu ciężkiego ruchu na przejście w Piwnicznej rozeszło się błyskawicznie po Polsce. I tak przewoźnicy z całego kraju zaczęli dzwonić z pytaniami o rejestrację działalności transportowej w tym regionie. – Tu już nie było więc wątpliwości o co chodzi – zaznacza burmistrz Jan Golba. – Wycofaliśmy się z planowanego sprawdzianu – dodaje. – Oczywiście dalej będziemy szukać prawnego rozwiązania dla swoich przewoźników, ale dla tych prowadzących działalność niezwiązaną z ciężkim transportem, lecz prowadzących zwykłą działalność gospodarczą w terenie przygranicznym – podkreśla Jan Golba.(…)

(…)Ciężkie transporty przede wszystkim są zagrożeniem dla kurortów w Krynicy i Muszynie, dlatego przez centra tych miast nie można puścić ruchu TIR-ów. Od poszukiwania rozwiązania problemu dojazdów do drogowych przejść granicznych nie uchyliła się Muszyna, która brana była pod uwagę w sytuacji skierowania ciężkiego transportu na przejście w Piwnicznej-Zdroju.(…)

(…)Przy tym jasno muszę zaznaczyć: miejscowa ludność absolutnie sprzeciwia się wprowadzeniu ciężkiego ruchu do Muszyny – zaznacza. – Funkcjonujemy jako miejscowość uzdrowiskowa i turystyczna, i tak już pozostanie. To jest podstawą naszego bytu i dla nas nie ma innej alternatywy. Inna działalność uciążliwa dla uzdrowiska czy turystyki, jak np. działalność przemysłowa, czy właśnie ruch towarowy, w ogóle nie wchodzą w rachubę. Bo kilka tys. osób utraciłoby swoje miejsca pracy, a turyści przestaliby do nas przyjeżdżać – argumentuje burmistrz.

Status uzdrowiskowy gminy oznacza konieczność dopełnienia określonych prawem norm, które w tym przypadku są wyjątkowo restrykcyjne. Dotyczą m.in. poziomu hałasu w strefie A, a więc podlegającej szczególnej ochronie. Tam obowiązuje 45 dB. To jest poziom odpowiadający głośniejszej rozmowie. W Muszynie strefa A zajmuje ponad 300 hektarów. Obejmuje ona uzdrowiska i ich otoczenie. – Większy ruch pojazdów automatycznie oznaczałby przekroczenie normy hałasowej i utratę statusu uzdrowiska – podkreśla burmistrz.

O uzyskaniu statusu uzdrowiska decydują dwa zasadnicze czynniki, tj. klimat o właściwościach leczniczych oraz naturalne zasoby surowców leczniczych, co w przypadku Muszyny oznacza posiadanie źródeł wód mineralnych, zresztą największych w kraju. W spełnieniu natomiast warunków klimatycznych badaniu poddaje się, poza poziomem hałasu i oddziaływań fal elektromagnetycznych, także jakość powietrza. 

– Jeszcze nie uporaliśmy się w kraju, ale także i w powiecie nowosądeckim, z niską emisją, a dodatkowo mielibyśmy wprowadzić komunikacyjne zanieczyszczenia powietrza? Wpuszczenie ruchu ciężkiego do uzdrowiska byłoby zbrodnią na żywym organizmie i w przypadku mojej gminy absolutnie nie mogę do tego doprowadzić – zastrzega Jan Golba.(…)

(…)Jan Golba przypomina, że wcześniej piastował stanowisko burmistrza Krynicy i wówczas planowano, by ciężki ruch towarowy omijał to miasto, kierując się wprost na Słowację przekraczając Muszynkę. – To miało być docelowe rozwiązanie dla ruchu ciężkiego i dla pojazdów przewoźników z powiatu nowosądeckiego. To byłoby rozwiązanie korzystne dla wszystkich. Nie wiem dlaczego prace nad tym zostały zaniechane po stronie Słowacji, bo po naszej rzeczywiście podniesiono już nośność drogi wiodącej do przejścia, co wystarcza, by puścić przynajmniej pojazdy przewoźników z Sądecczyzny – uważa Jan Golba.(…)

(…)– Ale jeśli myślimy o docelowym przejściu towarowym, to może ono być tylko w tym miejscu, gdzie jego uruchomienie jest możliwe – podkreśla burmistrz Golba i dodaje, że powinno ono być w Muszynce. Tam bowiem można prowadzić ruch kierując go od rozjazdu zlokalizowanego kilka kilometrów przed Krynicą, co umożliwia ominięcie tego uzdrowiska i bezpośrednie wyprowadzenie transportu na Słowację. – I tak to było zawsze planowane. Nie wiem jakie są przyczyny wstrzymania tych planów czy też odstąpienia od tych uzgodnień, tym bardziej, że po stronie słowackiej stan techniczny drogi jest lepszy niż w mojej gminie – podsumowuje Jan Golba.(…)

Źródło: https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/jan-golba-to-w-muszynce-tiry-mialy-przekraczac-granice-ze-slowacja-56041.html

Nasz cel

Nasz cel

Drodzy Państwo,

Chcieliśmy sprecyzować cele i założenia naszego protestu w sprawie budowy obwodnicy Piwnicznej. Na stronie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju w ramach konsultacji społecznej umieszczono koncepcję przebiegu trasy obwodnicy w trzech wariantach. Mieszkańcy w załączonej ankiecie mogą się wypowiedzieć na temat wyboru jednego z tych wariantów. Ankieta nie przewiduje możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec celowości realizacji tego przedsięwzięcia. Część mieszkańców uważa jednak, że proponowane wersje są nie do przyjęcia i w związku z tym proponują aby nie wypełniać tych ankiet lecz wyrazić pisemny sprzeciw dla tej inwestycji z uwagi na wiele czynników.  Najważniejszym czynnikiem jest wprowadzenie do ruchu tranzytowego TiR-ów w ciągu drogi krajowej relacji Nowy Sącz – Piwniczna – Słowacja co spowoduje nieodwracalne negatywne skutki dla mieszkańców zarówno Piwnicznej jak i sąsiednich miejscowości. Koncepcja nie przewiduje zmiany parametrów drogi krajowej przebiegającej w dolinie Popradu – nadal ma być to droga jednopasmowa biegnąca przez tereny zabudowane głównie budynkami mieszkalnymi. Rozwiązania projektowe obwodnicy (estakady, nasypy, wykopy) oraz ruch TiR-ów na drodze spowoduje:

 • znaczne zwiększenie natężenia ruchu i poziomu hałasu na  drodze krajowej,
 • wydłużenie czasu przejazdu tą drogą (przejazd do Nowego Sącza może się wydłużyć nawet dwukrotnie – do 1,5 godziny lub więcej), a korki do ronda w Starym Sączu będą rozpoczynały się w okolicy kościoła w Barcicach.
 • negatywne oddziaływanie na otoczenie w szczególności na istniejącą zabudowę mieszkaniową w zakresie zwiększenia poziomu hałasu,
 • zagrożenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów,
 • zmniejszenie wartości nieruchomości zwłaszcza położonych w pobliżu trasy drogi krajowej,
 • zniszczenie potencjału turystyczno-wypoczynkowego Piwnicznej,  
 • utratę uzdrowiskowego charakteru miasta,
 • zamykanie ośrodków wypoczynkowych i innych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego,
 •  obniżenie wartości nieruchomości, 
 • zniszczenie walorów estetyczno-widokowych miasta.

Negatywne oddziaływanie drogi i poniesione straty nie będą zrekompensowane. 

Planowana inwestycja będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Piwniczna położona jest w Popradzkim Parku Krajobrazowym, w którym obowiązuje m. innymi ochrona walorów krajobrazowych, zachowanie walorów estetyczno-widokowych krajobrazu naturalnego i kulturowego; w większości terenu w obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 PLH 120019  „Ostoja Popradzka”,  w strefach ochrony uzdrowiskowej „A” i „B”, gdzie obowiązuje szereg zakazów wynikających z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020r. poz. 284). 

W strefach „A” i „B” między innymi zabronione jest:

 • wyręb drzew leśnych i parkowych z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych,
 • prowadzenie działań mających natywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu.

Niektórzy mieszkańcy są wręcz zadowoleni z tego obrotu spraw („Wybudują nam za darmo obwodnicę”), uważamy jednak, że nie jest to powód do radości.

Dewastacja naszego miasta nie będzie polegała tylko na tranzycie TiR-ów ze Słowacji przez przejście w Mnisku. Spowoduje to także, iż TiR-y z wodą mineralną z Krynicy, Muszyny oraz Tylicza pojadą Doliną Popradu, włączając się do drogi krajowej 87 na rondzie w Łomnicy. 

Dlaczego tak sądzimy? Piwniczna znalazła się ze swoją obwodnicą na liście 100 obwodnic rządowych, które mają być realizowane w najbliższym czasie. Nie znalazła się tam jednak Krynica. Czy sądzicie Państwo, że nie miała odpowiedniej siły przebicia? 

Obecnie część TiR-ów z wodą mineralną jedzie przez centrum Krynicy lub Tylicz, Muszynkę, Krzyżówkę włączając się do drogi krajowej Krynica – Nawojowa – Nowy Sącz (droga krajowa 75) na Krzyżówce. Część TiR-ów jeździ już Doliną Popradu. Brak obwodnicy Krynicy spowoduje, że wszystkie TiR-y pojadą przez Piwniczną w przypadku realizacji któregokolwiek z omawianych wariantów. W konsekwencji, Krynica najprawdopodobniej nie wpuści ponownie pojazdów wielkogabarytowych przez swoje centrum ani przez Tylicz, kierując je przez nasze miasto.

Równocześnie informujemy, że w poprzednich planach województwa nowosądeckiego i później małopolskiego droga główna tranzytowa miała przebiegać z Nowego Sącza przez Łabową, Krzyżówkę, Mochnaczkę do przejścia granicznego ze Słowacją w Muszynce. To rozwiązanie zostało obalone przez protest mieszkańców (1430 podpisów). Wówczas pojawiła się propozycja skierowania ruchu tranzytowego (TiR-ów) Doliną Popradu z Nowego Sącza do Piwnicznej co wymusiłoby konieczność realizacji obwodnicy naszego miasta. 

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców całej gminy Piwniczna, Rytra i Barcic (ponieważ jest to sprawa gminy Piwniczna i regionu) o przyłączenie się do protestu mającego na celu zablokowanie projektowanej inwestycji. W tym celu zostały przygotowane odpowiednie listy, wyrażające sprzeciw dla planowanej obwodnicy, pod którymi będą mogli się Państwo podpisać – do czego zachęcamy. 

Prosimy bardzo o nie bagatelizowanie problemu i zaangażowanie możliwie jak największej  liczby osób – w tym swoich znajomych i – w miarę możliwości – rodziny (jeżeli rodzina przykładowo liczy pięć osób, prosimy aby wszyscy pełnoletni członkowie złożyli swoje podpisy). Nasz protest możemy wygrać tylko angażując w to jak największą liczbę mieszkańców z których opinią władze będą musiały się liczyć.   

Społeczny Komitet Gminy Piwniczna

POBIERZ WZÓR LISTY!

STOP DLA TIRÓW JADĄCYCH PRZEZ PIWNICZNĄ !!!

STOP DLA TIRÓW JADĄCYCH PRZEZ PIWNICZNĄ !!!

Obecnie jest opracowywany projekt obwodnicy Piwnicznej. Spowoduje on wzmożony ruch tirów przez nasze miasto. Mieszkańcy przygotowują protest ponieważ każda z trzech propozycji obwodnicy zawarta w ankiecie dostępnej na stronie Urzędu Miasta i Gminy prowadzi do dewastacji Piwnicznej.

Ankiety są tak skonstruowane, że pozwalają tylko opowiedzieć się za jedną z 3 wersji a nie pozwalają odrzucić projektu w całości. Trasa dla tirów na Słowację w poprzedniej wersji miała prowadzić przez przejście graniczne w Muszynce. Zostało to jednak zablokowane przez protest mieszkańców (1430 podpisów) i wtedy właśnie pojawił się projekt obwodnicy Piwnicznej i skierowanie tędy tirów na Słowację.

Jako mieszkańcy Piwnicznej Zdroju mówimy zdecydowane NIE dla tego pomysłu. Prosimy zatem o niewypełnianie ankiet i przyłączenie się do naszego protestu.

Mamy zamiar wzorem mieszkańców Muszynki zebrać wystarczająca ilość podpisów pod protestem by zablokować ten projekt. W związku z tym w najbliższym czasie będzie przygotowane pismo protestacyjne do GDDKiA, pod którym prosimy o podpis jak największej liczby mieszkańców. Kontakt w sprawie na grupie Facebook „Nasza Piwniczna-Zdrój”. Społeczny Komitet Gminy Piwniczna