To się dzieje tu i teraz!

Może nie każdy z was wie ale do 29 marca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu w Referacie Ochrony Środowiska – pok. nr 11, w godzinach urzędowania tj.:

 • 8:30 – 16:30 – w poniedziałki,
 • 7:30 – 15:30 – od wtorku do piątku.

Każdy ma prawo do zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków w procedurze prowadzonej z udziałem społeczeństwa dotyczącej

„Rozbudowy drogi krajowej nr 87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój w km ok. 11+000 – km 13+400 (wraz budową obejścia m. Barcice) w km ok. 18+300 – km 20+000 i w km 20+600 – 21+400 w ramach Programu: Wzmocnienie nośności nawierzchni dróg krajowych do 115 kN/os”

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można składać również na adres e-mail: gmina@starysacz.um.gov.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

A z czym tam można się zapoznać przede wszystkim raportem oddziaływania na środowisko w tym na zdrowie i życie ludzi.

Co z ważniejszych rzeczy udało się wyczytać z dostępnego raportu

I jakie należałoby zadać pytania?

1. Dane dotyczące ruchu pojazdów wyssane z palca. Nawet nie uwzględniono oficjalnych pomiarów ruchu GDDKiA wykonanych w 2020/21 w punkcie pomiarowym w Barcicach zgodnie z którym na DK 87 odcinek STARY SĄCZ /UL. WĘGIERSKA/ – RYTRO ruch ten kształtuje się na poziomie

 • samochody ciężarowe bez przyczepy: 132 sam/dobę
 • samochody ciężarowe z przyczepami: 135 sam/dobę

2. Raport przewiduje że średni dobowy ruch pojazdów ciężkich w roku 2041 wyniesie:

 • samochody ciężarowe bez przyczepy: 484 sam/dobę
 • samochody ciężarowe z przyczepami: 720 sam/dobę

Czyli zgodnie z prognozą ruch ten w 2041 r w stosunku do roku 2020/21 wzrośnie o ponad 500%. Teraz jest około 267 pojazdów ciężarowych na dobę, a przewiduje się 1204! to jest bardzo dużo !!! i z tego 80% między godziną 6 a 22 czyli znacznie to utrudni codzienne funkcjonowanie mieszkańców!

3. Są znaczące przekroczenia hałasu, kilka budynków może nawet zostać wykupionych i przeznaczonych do rozbiórki, mogą być też założone ekrany akustyczne. Przerzucają to na dalszy etap po realizacji przedsięwzięcia gdzie nie będzie już możliwości oprotestowania tego bo będzie już to zrealizowane. Najprawdopodobniej z uwagi na obawę przed konfliktami społecznymi. 12 budynków narażonych jest na drgania które mogą wpłynąć na stan konstrukcji budynków. Czy ktoś może dać poświadczenia na piśmie, że w wyniku analizy porealizacyjnej nie utworzą obszaru ograniczonego użytkowania, nie wyburzą budynków, nie posadowią ekranów akustycznych, oraz że inwestycja nie spowoduje naruszenia konstrukcji budynków?

4. Obliczenia poziomu zanieczyszczeń też są niejasne i do końca nie ma pewności że nie będzie przekroczeń. Czy uwzględniono w nich istniejące już tło zanieczyszczeń?Czy obliczenia dotyczą roku czy godziny?

5. Planuje się dostosowanie parametrów technicznych drogi krajowej nr 87 do parametrów typowych dla dróg klasy technicznej „GP” czyli głównej ruchu przyspieszonego (aktualnie mamy klasę drogi główną) – jakie są tego konsekwencje?

6. „Przedmiotowa inwestycja stanowić będzie ciąg komunikacyjny, który będzie prowadzić ruch do planowanej obwodnicy Piwnicznej”. Czy należy te przedsięwzięcia traktować jako powiązane, czy mają wspólny cel jakim jest wprowadzenie DK87 tranzytu pojazdów ciężarowych?

7. Prędkość projektowa wynosić ma 60 km /h . Co to oznacza? Czy to jest prędkość maksymalna z jaką pojazdy będą mogły się poruszać po przedmiotowych odcinkach drogi i dlaczego wybrano taką prędkość a nie niższą? I co by było korzystniejsze?

8. Prognozowane zwiększone natężenie ruchu, wynika z obliczeń określonych na podstawie przewidywanego wzrostu gospodarczego, nie z uwagi na przekierowanie ruchu. Jakiego wzrostu gospodarczego? Na jakim poziomie i w jakich dziedzinach przewiduje się wzrost gospodarczy w tym rejonie? W oparciu o jakie dane?
A w innym miejscu raportu zapisano droga docelowo przejmie ruch ciężarowy z drogi krajowej nr 75. jaki będzie rzeczywisty ruch skoro DK 75 prowadzi ruch ciężarowy z autostrady A4?

Nie bądź bierny! To już się dzieje!

To są FAKTY! Tworzenie szlaku tranzytowego dla pojazdów ciężarowych nigdy nie było tak realne jak dziś!

To są FAKTY!

Tworzenie szlaku tranzytowego dla pojazdów ciężarowych nigdy nie było tak realne jak dziś!

Fakty, jakie miały miejsce oraz zgromadzone w ciągu ostatnich lat, oficjalne dokumenty pozyskane głównie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwalają nam na przekazanie rzetelnych informacji na temat zrealizowanych i planowanych inwestycji w ciągu drogi krajowej nr 87 (DK 87), a także dały nam pewność, iż planowane inwestycje mają na celu wprowadzenie ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych Doliną Popradu, aby docelowo poprzez Sądeczankę stworzyć połączenie z autostradą A4.

Do 2017 roku dokumenty strategiczne wskazywały jednoznacznie na plany budowy drogi ekspresowej (szybkiego ruchu) DK 75 Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka – granica państwa, a nawet jej połączenie z autostradą D1 na Słowacji (z uwagi na obszerność, dowody w tym zakresie znajdują się w załączniku nr 1).

Do 2018 roku prowadzone na DK 87 prace inwestycyjne w tym budowa mostu granicznego przez rzekę Poprad w miejscowościach Piwniczna i Mniszek nad Popradem nie zakładały wprowadzenia ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych Doliną Popradu (z uwagi na obszerność, dowody w tym zakresie znajdują się w załączniku nr 2).

2017 roku w czasie objazdu transgranicznych połączeń drogowych na polsko – słowackiej granicy państwowej ustalono „połączeniem drogowym najbardziej perspektywicznym pod względem dopuszczenia ruchu ciężkiego jest połączenie Piwniczna – Mniszek nad Popradem„. Powyższych ustaleń nie podano do informacji publicznej.

Źródło: Protokół z objazdu transgranicznych połączeń drogowych na polsko słowackiej granicy państwowej 6-7 września 2017 r.

Od 2018 roku zmienia się więc koncepcja przeprowadzenia ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych w wyniku czego wskazuje się przejście graniczne Piwniczna – Mniszek nad Popradem do dopuszczenia tzw. potocznie tranzytu „TIR-ów”.

Nie jest więc prawdą, że wcześniejsze inwestycje służyły wprowadzeniu ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych Doliną Popradu. W trakcie jednego ze spotkań usłyszeliśmy „Gdzie byliście jak realizowane były wcześniejsze inwestycje, wtedy nie protestowaliście!…” – Nikt nie protestował, bo nie było podstaw do twierdzenia, iż Doliną Popradu poprowadzony zostanie tranzyt „TIR-ów”.

W 2018 roku w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego następuje jednoznaczne wskazanie lokalizacji głównej osi i kierunku transportu drogowego przez Piwniczną (więcej informacji załącznik nr 2).

W 2019 roku zmieniają się dokumenty strategiczne dla Gminy Krynica-Zdrój znika koncepcja drogi DK 75 Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka – granica państwa wskazywana do realizacji, jako zadanie rządowe (więcej informacji załącznik nr 1).

2019 roku na stronie GDDKiA pojawia się informacja na temat rozbudowy DK87 na odcinku Nowy Sącz –Piwniczna-Zdrój wraz z budową obejścia m. Barcice, w ramach programu „Wzmocnienie nośności nawierzchni do 115kN/oś”

Źródło: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/32688/Prezentacje-spoleczne-w-zwiazku-z-rozbudowa-DK87-Nowy-Sacz-Piwniczna-Zdroj

Jak podaje GDDKiA „Rozbudowa DK 87 i wzmocnienie jej do nośności 11,5 tony na oś obejmie odcinki na terenie miejscowości: Barcice, Rytro, Obłazy Ryterskie, Młodów i Piwniczna-Zdrój. Z powyższego wynika, że skoro zachodzi konieczność wzmocnienia nośności drogi do 11,5 tony na oś w chwili obecnej droga DK 87 nie jest w całości przystosowana do poruszania się pojazdów ciężarowych o takim nacisku pojedynczej osi napędowej.

Ponadto jak podaje, GDDKiA „Parametry drogi zostaną podniesione do klasy, GP” czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego.

Dla klasy GP dopuszcza się dwie prędkości projektowe na terenie zabudowy: 60 i 70 km/h oraz cztery prędkości projektowe poza terenem zabudowy: 60, 70, 80 i 100 km/h.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

2019 roku następuje podniesienie tonażu z 7,5 t do 12 t na przejściu granicznym ze Słowacją w Piwnicznej. Na stronie GDDKiA pojawia się informacja: Podniesienia tonażu chcieli przedsiębiorcy z rejonu Sądecczyzny”

Źródło: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/35329/Podniesienie-tonazu-na-przejsciu-granicznym-ze-Slowacja-w-Piwnicznej

Ale jak się okazuje to nie ma być korytarz transportowy tylko dla przedsiębiorców z rejonu Sądecczyzny!

02 grudnia 2019 roku Sesja Rady Miejskiej Starego Sącza z wypowiedzi Pana Posła Patryka Wichra jasno wynika, iż „logicznym rozwiązaniem jest puszczenie Sądeczanki do granic i przejście granicy z Republiką Słowacką” (…) „mówi się o Piwnicznej, bo przecież po coś ten most był tam wybudowany o wyższym tonażu” (źródło: nagranie z Sesji Rady Miejskiej Starego Sącza z dnia 02.12.2019 r.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=QZ5iVPdZIqk&list=PLzXXsy7ZADXSpv8p0-5EW-AuvFYm3cFYc&index=30

Czerwiec 2020 roku pojawia się koncepcja budowy obwodnicy Piwnicznej na powstałej stronie www.obwodnicapiwnicznej.pl w opisie projektu nie ma słowa na temat jej powiązania z planowanym wprowadzeniem ruchu tranzytowego „TIR-ów”, a tym bardziej z połączeniem w jeden korytarz transportowy z Sądeczanką.

Źródło: https://obwodnicapiwnicznej.pl/

Zaniepokojenie mieszkańców wzbudza skala i koszty realizacji projektu, jakie wiążą się z budową obwodnicy Piwnicznej, a także ujęcie jej w programie budowy 100 Obwodnic gdzie w chwili jej projektowania dane na temat natężenia ruchu pojazdów ciężarowych zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej GDDKiA Średni Dobowy Ruch Roczny (SDRR) na drodze krajowej nr 87 na odcinku PIWNICZNA-ZDRÓJ – GRANICA PAŃSTWA wynosił 948 pojazdów na dobę w tym 196 lekkich samochodów ciężarowych i 22 samochody ciężarowe.

Źródło: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-2015_15598//SYNTEZA/WYNIKI_GPR2015_DK.pdf

Społeczeństwo jest uspokajane, że ma być to tylko lokalna obwodnica, a nie ma służyć tranzytowi „TIR-ów”.

Powstaje Społeczny Komitet Gminy Piwniczna zrzeszający osoby chcące poznać prawdę na temat planowanej inwestycji. W wyniku licznych spotkań, pism, wniosków udaje się ustalić prawdziwy cel budowy obwodnicy Piwnicznej. Pierwsze potwierdzenie celu budowy obwodnicy Piwnicznej pada podczas Sesji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 23 lipca 2020 r.

Źródło: https://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj,a,1816397,retransmisja-xxiv-sesji-rady-miejskiej-w-piwnicznej-zdroju-z-dnia-23-lipca-2020-r.html

Lipiec/sierpień 2020 r. w trakcie trwania konsultacji społecznych dla projektu Obwodnicy Piwnicznej złożone listy z podpisami prawie 3 tysięcy mieszkańców oraz ponad 600 osób niebędących mieszkańcami regionu sprzeciwiających się tworzeniu inwestycji drogowych dla wprowadzenia ruchu tranzytowego Doliną Popradu!

Dlaczego zostało to przemilczane? Ile warty jest nasz głos w sprawie?

Kolejnym dowodem jest notatka ze spotkania przedstawicieli GDDKiA ze Społecznym Komitetem Gminy Piwniczna (SKGP) (kopia dokumentu w posiadaniu SKGP) spisana w dniu 03.09.2020 r. gdzie w pkt. 3 wprost wpisano, że „Planowana budowa obwodnicy Piwnicznej jest zadaniem wynikającym z podjętych ze strona słowacką zobowiązań. W związku z planowanym zniesieniem ograniczenia po stronie słowackiej Minister podjął decyzję o budowie obwodnicy” (…) „Równolegle prowadzone są prace projektowe zmierzające do poprawy stanu technicznego drogi krajowej 87 na odcinkach przebiegających przez Gminy Stary Sącz, Rytro oraz Piwniczna-Zdrój”.

Obwodnica Piwnicznej jest potrzebna dla wprowadzenia tranzytu pojazdów ciężarowych. Tak w chwili obecnej przez rynek w Piwnicznej przejeżdżają samochody ciężarowe, ale rynek i jego ostre zakręty, na których często rodzi się problem wyminięcia dwóch samochodów ciężarowych to nie miejsce dla drogi głównej ruchu przyspieszonego, do jakiej dąży GDDKiA. Piwniczański rynek znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, posiada zabytkowy układ urbanistyczny zabytkową studnię z obudową na Rynku oraz kościół parafialny pw. Narodzenia NMW przy ul. Krakowskiej 8 w Piwnicznej-Zdroju powstały w latach 1881-1886.

Źródło: https://www.piwniczna.pl/edc_media/Manager/Urzad/20211020/Piwniczna-zdroj-studium.pdf

W obrębie strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej obowiązuje m.in. utrzymanie istniejącej sieci dróg, uzgadnianie z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkiej działalności inwestycyjnej prowadzonej na tym obszarze, a z uwagi na objecie tego obszaru również strefą obserwacji archeologicznej inwestycje wymagające prac ziemnych muszą być prowadzone pod nadzorem archeologa, a w przypadku odkrycia reliktów archeologicznych prace muszą być wstrzymane do czasu udokumentowania i wyeksplorowania warstw i obiektów archeologicznych. (źródło: Uchwała Nr XLIII/332/06 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 lipca 2006r w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.I” – MIASTO)

Jakie więc musiałyby być wdrożone procedury i ile czasu by to trwało, aby zezwolić do zniszczenia tego wszystkiego? I kto by na to zezwolił? Tak wynika z tego, że jest to wąskie gardło planowanego wprowadzenia tranzytu „TIR-ów”, a tak naprawdę przeszkoda nie do pokonania!

Grudzień 2021 konferencja prasowa Pana Posła Patryka Wichra dostępną na kanele NTV – Nasza Telewizja Sądecka (https://www.youtube.com/watch?v=iRrAjV5wysA). Według wypowiedzi Pana posła „można spodziewać się wzrostu ruchu tirowego w stosunku do tego, co jest dzisiaj o 10-15 %”. Z najnowszego wykonanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w latach 2020 i 2021 generalnego pomiaru ruchu (https://www.gov.pl/web/gddkia/generalny-pomiar-ruchu-20202021) wynika, iż na drodze krajowej nr 87 na odcinku Piwniczna-Zdrój /przejście: ul. Daszyńskiego – ul. Krynicka (dw971), a więc na odcinku od Piwniczna Rynek w kierunku Granicy Państwa, odcinku dla którego planuje się realizację obwodnicy Piwnicznej – średni dobowy ruch roczny (SDRR) dla pojazdów ciężarowych wynosi 63 pojazdy ciężarowe bez przyczepy i 68 pojazdów ciężarowych z przyczepą co daje w sumie 131 pojazdów ciężarowych na dobę. Z prostego obliczenia 10-15 % ze 131 pojazdów ciężarowych dałoby nam około 20 tirów więcej niż w chwili obecnej, natomiast Pan poseł w swojej wypowiedzi mówi o +/-500 tirach na dobę, co stanowi ok. 400 % więcej niż w chwili obecnej.

W oparciu o powyższe dowody nasuwają się pytania:

 1.  Jakie zobowiązania podjęła Polska ze Słowacją?
 2. Dlaczego ukrywano to przed społecznością Piwnicznej, Rytra i Barcic?
 3. Dlaczego tak istotne jest ukrycie informacji o planowanym tranzycie „TIR-ów” dla planowanych przedsięwzięć?
 4. Czyżby zmieniało to zupełnie oddziaływania planowych inwestycji na życie i zdrowie mieszkańców, a także środowisko naturalne?
 5. Kto tak naprawdę miał interes w tym, aby zrezygnować z wieloletnich planów poprowadzenia ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych przez przejście graniczne Muszynka – Kurov i wskazać, iż najlepszym będzie przejście graniczne Piwniczna – Mniszek nad Popradem?
 6. I kto był pomysłodawcą przeprowadzenia tranzytowego ruchu pojazdów ciężarowych Doliną Popradu?

Chcemy odpowiedzi na te pytania! Nic o nas bez nas!

Obwodnica Piwnicznej jest potrzebna tak jak i prace mające na celu ulepszenie DK87, ale nie zgadzamy się na to, jeżeli ich realizacja ma służyć wprowadzeniu ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych Doliną Popradu. Inne drogi krajowe też są remontowane i ulepszane, wzmocniona zostaje ich nośność i nie wprowadza się na nich tranzytu pojazdów ciężarowych.

Gminy, w których mieszkamy nastawione są na turystykę, co potwierdzają dokumenty strategiczne opracowane w poszczególnych Gminach takie jak Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin czy też Strategie rozwoju gmin, które dostępne są na stronach internetowych urzędów.

Wykorzystanie potencjału turystycznego naszego regionu wymaga inwestycji drogowych i infrastrukturalnych, ale nie tranzytu pojazdów ciężarowych, który wiąże się ze zwiększonym zanieczyszczeniem, hałasem i zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi. Już w chwili obecnej zlikwidowano przejścia dla pieszych w Rytrze i Piwnicznej. A przekroczenia hałasu, jakie będą się wiązać z wprowadzeniem tranzytu „TIR-ów” w terenach zabudowy mieszkaniowej będą wymagać wprowadzenia ekranów akustycznych. Podniesienie klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego jak ma to miejsce w związku z rozbudową DK 87 w m. Barcice, Rytro, Obłazy Ryterskie, Młodów i Piwniczna-Zdrój, co jest częścią projektu GDDKiA, (o czym pisaliśmy wcześniej) pozwala na zwiększenie prędkości na drodze do 70 km/h w terenie zabudowanym. Kto wtedy do nas przyjedzie? Co wybiorą turyści? Które miejscowości Beskidy Sądeckiego? Na pewno nie Barcice, Rytro i Piwniczną!

Z powyższych dowodów wynika, że to strona Polska jest bardziej niż strona Słowacka zainteresowana realizacją tej inwestycji. Jeżeli my Polacy odstąpimy od tego pomysłu, to czy Słowacja na siłę będzie nas uszczęśliwiać?

Apelujemy, więc z tego miejsca do wszystkich, którzy mają w sercu dobro Doliny Popradu o wsparcie i pomoc w obronie naszego Regionu oraz do mediów o zainteresowanie naszą sprawą. Zebraliśmy dowody, przedstawiliśmy fakty po to abyście je samodzielnie mogli weryfikować, podejmować właściwe decyzje i być świadomymi problemu.

Liczy się każdy głos poparcia. Nic nie jest jeszcze przesądzone! Musimy walczyć do końca!
Społeczny Komitet Gminy Piwniczna

Załączniki:

Poseł Patryk Wicher – zaklinacz rzeczywistości!

Proszę posłuchać-strach się bać!

Już dwa lata temu mówił Pan Poseł o przedłużeniu Sądeczanki do granicy- „ten sam transport będzie szedł w tym samym kierunku” czyli na przejście graniczne Piwniczna-Mniszek!

Dziś mówi się o jakiejś lokalnej inwestycji i za bagatela 700 milionów złotych!

Mowa jest o ruchu tylko regionalnym -nie istnieje takie pojęcie szanowny Panie Pośle i GDDKiA! Każdy wie, że na Drogi Krajowe może wjechać każdy TIR i jeżeli tylko będzie dla niego bliżej to chętnie wybierze Dolinę Popradu.

Stwarzając takie warunki dla Tranzytu przez wąską Dolinę Popradu skazujecie świadomie prawie 35 tys ludzi na Armagedon!

Czy protesty mieszkańców są nieuzasadnione?

I proszę nie straszyć mieszkańców wycofaniem środków! Oni sobie zdają sprawę, że za tymi Waszymi 700 milionami czekają w kolejce firmy transportowe z całej Małopolski, Śląska, Świętokrzyskiego, które będą miały bliżej na Bałkany! My na te firmy nie czekamy a zwłaszcza na ich TIR-y!

Budujcie, remontujcie i modernizujcie DK87 – każdy normalny człowiek tego chce! ale nie pod warunkiem puszczenia tędy ruchu tranzytowego! Na to nie ma naszej zgody!
Wypraszamy sobie wrzutki typu : „nie chcą rozwoju regionu” …pytamy się jakim kosztem społecznym?!

Czas pomyśleć o wytyczeniu w dogodniejszym terenie prawdziwego korytarza transportowego! Tak aby wszyscy byli zadowoleni!

Zobacz film!

UWAGA KOLEJNY PROTEST!

Społeczny Komitet Gminy Piwniczna wraz Barcicami, Rytrem, Żegiestowem oraz Słowackim Mniszkiem zaprasza wszystkich do czynnego udziału w proteście pod hasłem „NIE DLA TRANZYTU TIRÓW DOLINĄ POPRADU”, niestety ale jesteśmy pewni i mamy na to dowody iż budowa pseudo obwodnicy jest ostatnim punktem w układance GDDKiA i to właśnie ta inwestycja jest najważniejsza dla dokończenia tego projektu dewastacji całej Doliny Popradu. Chcą poświęcić 35 000 mieszkańców, naszą przyrodę nasze wody mineralne, naszych turystów tylko po to by tranzyt pomiędzy A4 a słowacką D1 biegł właśnie naszą doliną.

 

Nie dopuścimy do tego:

 

PROTEST z blokadą DK 87 odbędzie się

 

04 listopad godz. 16 RYTRO (na wysokości sklepu Żabka)

 

Jeżeli chcesz żyć ekologicznie i bezpiecznie nie może Cię tam zabraknąć.

 

Będą przedstawiciele mediów oraz przedstawiciele partii politycznych którzy potwierdzili już swą obecność.

 

04 XI godz. 16,00 BLOKADA DK 87 RYTRO

CHROŃMY PIWNICZNĄ-ZDRÓJ PRZED TIRAMI

Dziękujemy Pani Poseł Daria Gosek-Popiołek za wstawienie się w Naszej sprawie, Chrońmy Dolinę Popradu przed korytarzem samochodów ciężarowych na południe Europy!https://www.youtube.com/watch?v=900Y4xlGe0U

Teraz prosimy wszystkich o mocny atak na ministerstwo.

Pobierzcie petycję do Ministra Adamczyka, każda cegiełka się liczy.
To właśnie wasz wkład 3,30 za list jest mocnym argumentem do obronienia Doliny Popradu.