Może nie każdy z was wie ale do 29 marca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu w Referacie Ochrony Środowiska – pok. nr 11, w godzinach urzędowania tj.:

  • 8:30 – 16:30 – w poniedziałki,
  • 7:30 – 15:30 – od wtorku do piątku.

Każdy ma prawo do zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków w procedurze prowadzonej z udziałem społeczeństwa dotyczącej

„Rozbudowy drogi krajowej nr 87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój w km ok. 11+000 – km 13+400 (wraz budową obejścia m. Barcice) w km ok. 18+300 – km 20+000 i w km 20+600 – 21+400 w ramach Programu: Wzmocnienie nośności nawierzchni dróg krajowych do 115 kN/os”

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można składać również na adres e-mail: gmina@starysacz.um.gov.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

A z czym tam można się zapoznać przede wszystkim raportem oddziaływania na środowisko w tym na zdrowie i życie ludzi.

Co z ważniejszych rzeczy udało się wyczytać z dostępnego raportu

I jakie należałoby zadać pytania?

1. Dane dotyczące ruchu pojazdów wyssane z palca. Nawet nie uwzględniono oficjalnych pomiarów ruchu GDDKiA wykonanych w 2020/21 w punkcie pomiarowym w Barcicach zgodnie z którym na DK 87 odcinek STARY SĄCZ /UL. WĘGIERSKA/ – RYTRO ruch ten kształtuje się na poziomie

  • samochody ciężarowe bez przyczepy: 132 sam/dobę
  • samochody ciężarowe z przyczepami: 135 sam/dobę

2. Raport przewiduje że średni dobowy ruch pojazdów ciężkich w roku 2041 wyniesie:

  • samochody ciężarowe bez przyczepy: 484 sam/dobę
  • samochody ciężarowe z przyczepami: 720 sam/dobę

Czyli zgodnie z prognozą ruch ten w 2041 r w stosunku do roku 2020/21 wzrośnie o ponad 500%. Teraz jest około 267 pojazdów ciężarowych na dobę, a przewiduje się 1204! to jest bardzo dużo !!! i z tego 80% między godziną 6 a 22 czyli znacznie to utrudni codzienne funkcjonowanie mieszkańców!

3. Są znaczące przekroczenia hałasu, kilka budynków może nawet zostać wykupionych i przeznaczonych do rozbiórki, mogą być też założone ekrany akustyczne. Przerzucają to na dalszy etap po realizacji przedsięwzięcia gdzie nie będzie już możliwości oprotestowania tego bo będzie już to zrealizowane. Najprawdopodobniej z uwagi na obawę przed konfliktami społecznymi. 12 budynków narażonych jest na drgania które mogą wpłynąć na stan konstrukcji budynków. Czy ktoś może dać poświadczenia na piśmie, że w wyniku analizy porealizacyjnej nie utworzą obszaru ograniczonego użytkowania, nie wyburzą budynków, nie posadowią ekranów akustycznych, oraz że inwestycja nie spowoduje naruszenia konstrukcji budynków?

4. Obliczenia poziomu zanieczyszczeń też są niejasne i do końca nie ma pewności że nie będzie przekroczeń. Czy uwzględniono w nich istniejące już tło zanieczyszczeń?Czy obliczenia dotyczą roku czy godziny?

5. Planuje się dostosowanie parametrów technicznych drogi krajowej nr 87 do parametrów typowych dla dróg klasy technicznej „GP” czyli głównej ruchu przyspieszonego (aktualnie mamy klasę drogi główną) – jakie są tego konsekwencje?

6. „Przedmiotowa inwestycja stanowić będzie ciąg komunikacyjny, który będzie prowadzić ruch do planowanej obwodnicy Piwnicznej”. Czy należy te przedsięwzięcia traktować jako powiązane, czy mają wspólny cel jakim jest wprowadzenie DK87 tranzytu pojazdów ciężarowych?

7. Prędkość projektowa wynosić ma 60 km /h . Co to oznacza? Czy to jest prędkość maksymalna z jaką pojazdy będą mogły się poruszać po przedmiotowych odcinkach drogi i dlaczego wybrano taką prędkość a nie niższą? I co by było korzystniejsze?

8. Prognozowane zwiększone natężenie ruchu, wynika z obliczeń określonych na podstawie przewidywanego wzrostu gospodarczego, nie z uwagi na przekierowanie ruchu. Jakiego wzrostu gospodarczego? Na jakim poziomie i w jakich dziedzinach przewiduje się wzrost gospodarczy w tym rejonie? W oparciu o jakie dane?
A w innym miejscu raportu zapisano droga docelowo przejmie ruch ciężarowy z drogi krajowej nr 75. jaki będzie rzeczywisty ruch skoro DK 75 prowadzi ruch ciężarowy z autostrady A4?

Nie bądź bierny! To już się dzieje!