To są FAKTY!

Tworzenie szlaku tranzytowego dla pojazdów ciężarowych nigdy nie było tak realne jak dziś!

Fakty, jakie miały miejsce oraz zgromadzone w ciągu ostatnich lat, oficjalne dokumenty pozyskane głównie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwalają nam na przekazanie rzetelnych informacji na temat zrealizowanych i planowanych inwestycji w ciągu drogi krajowej nr 87 (DK 87), a także dały nam pewność, iż planowane inwestycje mają na celu wprowadzenie ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych Doliną Popradu, aby docelowo poprzez Sądeczankę stworzyć połączenie z autostradą A4.

Do 2017 roku dokumenty strategiczne wskazywały jednoznacznie na plany budowy drogi ekspresowej (szybkiego ruchu) DK 75 Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka – granica państwa, a nawet jej połączenie z autostradą D1 na Słowacji (z uwagi na obszerność, dowody w tym zakresie znajdują się w załączniku nr 1).

Do 2018 roku prowadzone na DK 87 prace inwestycyjne w tym budowa mostu granicznego przez rzekę Poprad w miejscowościach Piwniczna i Mniszek nad Popradem nie zakładały wprowadzenia ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych Doliną Popradu (z uwagi na obszerność, dowody w tym zakresie znajdują się w załączniku nr 2).

2017 roku w czasie objazdu transgranicznych połączeń drogowych na polsko – słowackiej granicy państwowej ustalono „połączeniem drogowym najbardziej perspektywicznym pod względem dopuszczenia ruchu ciężkiego jest połączenie Piwniczna – Mniszek nad Popradem„. Powyższych ustaleń nie podano do informacji publicznej.

Źródło: Protokół z objazdu transgranicznych połączeń drogowych na polsko słowackiej granicy państwowej 6-7 września 2017 r.

Od 2018 roku zmienia się więc koncepcja przeprowadzenia ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych w wyniku czego wskazuje się przejście graniczne Piwniczna – Mniszek nad Popradem do dopuszczenia tzw. potocznie tranzytu „TIR-ów”.

Nie jest więc prawdą, że wcześniejsze inwestycje służyły wprowadzeniu ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych Doliną Popradu. W trakcie jednego ze spotkań usłyszeliśmy „Gdzie byliście jak realizowane były wcześniejsze inwestycje, wtedy nie protestowaliście!…” – Nikt nie protestował, bo nie było podstaw do twierdzenia, iż Doliną Popradu poprowadzony zostanie tranzyt „TIR-ów”.

W 2018 roku w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego następuje jednoznaczne wskazanie lokalizacji głównej osi i kierunku transportu drogowego przez Piwniczną (więcej informacji załącznik nr 2).

W 2019 roku zmieniają się dokumenty strategiczne dla Gminy Krynica-Zdrój znika koncepcja drogi DK 75 Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka – granica państwa wskazywana do realizacji, jako zadanie rządowe (więcej informacji załącznik nr 1).

2019 roku na stronie GDDKiA pojawia się informacja na temat rozbudowy DK87 na odcinku Nowy Sącz –Piwniczna-Zdrój wraz z budową obejścia m. Barcice, w ramach programu „Wzmocnienie nośności nawierzchni do 115kN/oś”

Źródło: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/32688/Prezentacje-spoleczne-w-zwiazku-z-rozbudowa-DK87-Nowy-Sacz-Piwniczna-Zdroj

Jak podaje GDDKiA „Rozbudowa DK 87 i wzmocnienie jej do nośności 11,5 tony na oś obejmie odcinki na terenie miejscowości: Barcice, Rytro, Obłazy Ryterskie, Młodów i Piwniczna-Zdrój. Z powyższego wynika, że skoro zachodzi konieczność wzmocnienia nośności drogi do 11,5 tony na oś w chwili obecnej droga DK 87 nie jest w całości przystosowana do poruszania się pojazdów ciężarowych o takim nacisku pojedynczej osi napędowej.

Ponadto jak podaje, GDDKiA „Parametry drogi zostaną podniesione do klasy, GP” czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego.

Dla klasy GP dopuszcza się dwie prędkości projektowe na terenie zabudowy: 60 i 70 km/h oraz cztery prędkości projektowe poza terenem zabudowy: 60, 70, 80 i 100 km/h.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

2019 roku następuje podniesienie tonażu z 7,5 t do 12 t na przejściu granicznym ze Słowacją w Piwnicznej. Na stronie GDDKiA pojawia się informacja: Podniesienia tonażu chcieli przedsiębiorcy z rejonu Sądecczyzny”

Źródło: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/35329/Podniesienie-tonazu-na-przejsciu-granicznym-ze-Slowacja-w-Piwnicznej

Ale jak się okazuje to nie ma być korytarz transportowy tylko dla przedsiębiorców z rejonu Sądecczyzny!

02 grudnia 2019 roku Sesja Rady Miejskiej Starego Sącza z wypowiedzi Pana Posła Patryka Wichra jasno wynika, iż „logicznym rozwiązaniem jest puszczenie Sądeczanki do granic i przejście granicy z Republiką Słowacką” (…) „mówi się o Piwnicznej, bo przecież po coś ten most był tam wybudowany o wyższym tonażu” (źródło: nagranie z Sesji Rady Miejskiej Starego Sącza z dnia 02.12.2019 r.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=QZ5iVPdZIqk&list=PLzXXsy7ZADXSpv8p0-5EW-AuvFYm3cFYc&index=30

Czerwiec 2020 roku pojawia się koncepcja budowy obwodnicy Piwnicznej na powstałej stronie www.obwodnicapiwnicznej.pl w opisie projektu nie ma słowa na temat jej powiązania z planowanym wprowadzeniem ruchu tranzytowego „TIR-ów”, a tym bardziej z połączeniem w jeden korytarz transportowy z Sądeczanką.

Źródło: https://obwodnicapiwnicznej.pl/

Zaniepokojenie mieszkańców wzbudza skala i koszty realizacji projektu, jakie wiążą się z budową obwodnicy Piwnicznej, a także ujęcie jej w programie budowy 100 Obwodnic gdzie w chwili jej projektowania dane na temat natężenia ruchu pojazdów ciężarowych zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej GDDKiA Średni Dobowy Ruch Roczny (SDRR) na drodze krajowej nr 87 na odcinku PIWNICZNA-ZDRÓJ – GRANICA PAŃSTWA wynosił 948 pojazdów na dobę w tym 196 lekkich samochodów ciężarowych i 22 samochody ciężarowe.

Źródło: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-2015_15598//SYNTEZA/WYNIKI_GPR2015_DK.pdf

Społeczeństwo jest uspokajane, że ma być to tylko lokalna obwodnica, a nie ma służyć tranzytowi „TIR-ów”.

Powstaje Społeczny Komitet Gminy Piwniczna zrzeszający osoby chcące poznać prawdę na temat planowanej inwestycji. W wyniku licznych spotkań, pism, wniosków udaje się ustalić prawdziwy cel budowy obwodnicy Piwnicznej. Pierwsze potwierdzenie celu budowy obwodnicy Piwnicznej pada podczas Sesji Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 23 lipca 2020 r.

Źródło: https://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj,a,1816397,retransmisja-xxiv-sesji-rady-miejskiej-w-piwnicznej-zdroju-z-dnia-23-lipca-2020-r.html

Lipiec/sierpień 2020 r. w trakcie trwania konsultacji społecznych dla projektu Obwodnicy Piwnicznej złożone listy z podpisami prawie 3 tysięcy mieszkańców oraz ponad 600 osób niebędących mieszkańcami regionu sprzeciwiających się tworzeniu inwestycji drogowych dla wprowadzenia ruchu tranzytowego Doliną Popradu!

Dlaczego zostało to przemilczane? Ile warty jest nasz głos w sprawie?

Kolejnym dowodem jest notatka ze spotkania przedstawicieli GDDKiA ze Społecznym Komitetem Gminy Piwniczna (SKGP) (kopia dokumentu w posiadaniu SKGP) spisana w dniu 03.09.2020 r. gdzie w pkt. 3 wprost wpisano, że „Planowana budowa obwodnicy Piwnicznej jest zadaniem wynikającym z podjętych ze strona słowacką zobowiązań. W związku z planowanym zniesieniem ograniczenia po stronie słowackiej Minister podjął decyzję o budowie obwodnicy” (…) „Równolegle prowadzone są prace projektowe zmierzające do poprawy stanu technicznego drogi krajowej 87 na odcinkach przebiegających przez Gminy Stary Sącz, Rytro oraz Piwniczna-Zdrój”.

Obwodnica Piwnicznej jest potrzebna dla wprowadzenia tranzytu pojazdów ciężarowych. Tak w chwili obecnej przez rynek w Piwnicznej przejeżdżają samochody ciężarowe, ale rynek i jego ostre zakręty, na których często rodzi się problem wyminięcia dwóch samochodów ciężarowych to nie miejsce dla drogi głównej ruchu przyspieszonego, do jakiej dąży GDDKiA. Piwniczański rynek znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, posiada zabytkowy układ urbanistyczny zabytkową studnię z obudową na Rynku oraz kościół parafialny pw. Narodzenia NMW przy ul. Krakowskiej 8 w Piwnicznej-Zdroju powstały w latach 1881-1886.

Źródło: https://www.piwniczna.pl/edc_media/Manager/Urzad/20211020/Piwniczna-zdroj-studium.pdf

W obrębie strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej obowiązuje m.in. utrzymanie istniejącej sieci dróg, uzgadnianie z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkiej działalności inwestycyjnej prowadzonej na tym obszarze, a z uwagi na objecie tego obszaru również strefą obserwacji archeologicznej inwestycje wymagające prac ziemnych muszą być prowadzone pod nadzorem archeologa, a w przypadku odkrycia reliktów archeologicznych prace muszą być wstrzymane do czasu udokumentowania i wyeksplorowania warstw i obiektów archeologicznych. (źródło: Uchwała Nr XLIII/332/06 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 lipca 2006r w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.I” – MIASTO)

Jakie więc musiałyby być wdrożone procedury i ile czasu by to trwało, aby zezwolić do zniszczenia tego wszystkiego? I kto by na to zezwolił? Tak wynika z tego, że jest to wąskie gardło planowanego wprowadzenia tranzytu „TIR-ów”, a tak naprawdę przeszkoda nie do pokonania!

Grudzień 2021 konferencja prasowa Pana Posła Patryka Wichra dostępną na kanele NTV – Nasza Telewizja Sądecka (https://www.youtube.com/watch?v=iRrAjV5wysA). Według wypowiedzi Pana posła „można spodziewać się wzrostu ruchu tirowego w stosunku do tego, co jest dzisiaj o 10-15 %”. Z najnowszego wykonanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w latach 2020 i 2021 generalnego pomiaru ruchu (https://www.gov.pl/web/gddkia/generalny-pomiar-ruchu-20202021) wynika, iż na drodze krajowej nr 87 na odcinku Piwniczna-Zdrój /przejście: ul. Daszyńskiego – ul. Krynicka (dw971), a więc na odcinku od Piwniczna Rynek w kierunku Granicy Państwa, odcinku dla którego planuje się realizację obwodnicy Piwnicznej – średni dobowy ruch roczny (SDRR) dla pojazdów ciężarowych wynosi 63 pojazdy ciężarowe bez przyczepy i 68 pojazdów ciężarowych z przyczepą co daje w sumie 131 pojazdów ciężarowych na dobę. Z prostego obliczenia 10-15 % ze 131 pojazdów ciężarowych dałoby nam około 20 tirów więcej niż w chwili obecnej, natomiast Pan poseł w swojej wypowiedzi mówi o +/-500 tirach na dobę, co stanowi ok. 400 % więcej niż w chwili obecnej.

W oparciu o powyższe dowody nasuwają się pytania:

  1.  Jakie zobowiązania podjęła Polska ze Słowacją?
  2. Dlaczego ukrywano to przed społecznością Piwnicznej, Rytra i Barcic?
  3. Dlaczego tak istotne jest ukrycie informacji o planowanym tranzycie „TIR-ów” dla planowanych przedsięwzięć?
  4. Czyżby zmieniało to zupełnie oddziaływania planowych inwestycji na życie i zdrowie mieszkańców, a także środowisko naturalne?
  5. Kto tak naprawdę miał interes w tym, aby zrezygnować z wieloletnich planów poprowadzenia ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych przez przejście graniczne Muszynka – Kurov i wskazać, iż najlepszym będzie przejście graniczne Piwniczna – Mniszek nad Popradem?
  6. I kto był pomysłodawcą przeprowadzenia tranzytowego ruchu pojazdów ciężarowych Doliną Popradu?

Chcemy odpowiedzi na te pytania! Nic o nas bez nas!

Obwodnica Piwnicznej jest potrzebna tak jak i prace mające na celu ulepszenie DK87, ale nie zgadzamy się na to, jeżeli ich realizacja ma służyć wprowadzeniu ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych Doliną Popradu. Inne drogi krajowe też są remontowane i ulepszane, wzmocniona zostaje ich nośność i nie wprowadza się na nich tranzytu pojazdów ciężarowych.

Gminy, w których mieszkamy nastawione są na turystykę, co potwierdzają dokumenty strategiczne opracowane w poszczególnych Gminach takie jak Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin czy też Strategie rozwoju gmin, które dostępne są na stronach internetowych urzędów.

Wykorzystanie potencjału turystycznego naszego regionu wymaga inwestycji drogowych i infrastrukturalnych, ale nie tranzytu pojazdów ciężarowych, który wiąże się ze zwiększonym zanieczyszczeniem, hałasem i zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi. Już w chwili obecnej zlikwidowano przejścia dla pieszych w Rytrze i Piwnicznej. A przekroczenia hałasu, jakie będą się wiązać z wprowadzeniem tranzytu „TIR-ów” w terenach zabudowy mieszkaniowej będą wymagać wprowadzenia ekranów akustycznych. Podniesienie klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego jak ma to miejsce w związku z rozbudową DK 87 w m. Barcice, Rytro, Obłazy Ryterskie, Młodów i Piwniczna-Zdrój, co jest częścią projektu GDDKiA, (o czym pisaliśmy wcześniej) pozwala na zwiększenie prędkości na drodze do 70 km/h w terenie zabudowanym. Kto wtedy do nas przyjedzie? Co wybiorą turyści? Które miejscowości Beskidy Sądeckiego? Na pewno nie Barcice, Rytro i Piwniczną!

Z powyższych dowodów wynika, że to strona Polska jest bardziej niż strona Słowacka zainteresowana realizacją tej inwestycji. Jeżeli my Polacy odstąpimy od tego pomysłu, to czy Słowacja na siłę będzie nas uszczęśliwiać?

Apelujemy, więc z tego miejsca do wszystkich, którzy mają w sercu dobro Doliny Popradu o wsparcie i pomoc w obronie naszego Regionu oraz do mediów o zainteresowanie naszą sprawą. Zebraliśmy dowody, przedstawiliśmy fakty po to abyście je samodzielnie mogli weryfikować, podejmować właściwe decyzje i być świadomymi problemu.

Liczy się każdy głos poparcia. Nic nie jest jeszcze przesądzone! Musimy walczyć do końca!
Społeczny Komitet Gminy Piwniczna

Załączniki: